Araştırma Laboratuvarları Projeleri

Atılım Üniversitesi'nin stratejik planına uygun olarak Üniversite’deki araştırma ortamını geliştirmek ve disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek amacı ile 2013–2014 Akademik Yılı Araştırma Laboratuvarları Projeleri (ALP) Programı başvuru çağrısı açılmıştır.


Bu çağrı programından yararlanılarak kurulan laboratuvarlarda lisansüstü ve doktora öğrencilerine çalışma olanaklarının sağlanması, bilimsel araştırma potansiyellerin yüksek olması ve ileride araştırma/mükemmeliyet merkezi olma potansiyeli taşıması koşulları aranacaktır.


1) ALP KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER:


a. Projeler azami 2 (iki) yıl süreli olabilecektir.

b. Kabul edilen projeler için 200.000 TL’ye kadar maddi destek verilebilecektir. Ayrıca ek bütçe verilmeyecektir. Bu miktar araştırma potansiyeli olağanüstü yüksek teklifler için iki katına kadar arttırılabilecektir.

c. Projeler araştırma laboratuarı kurulmasına yönelik olacaktır.

d. Hazırlanacak bütçede harcamalar en az 2 (iki) yıla yayılacaktır.

e. Proje kapsamında bursiyer araştırmacı çalıştırılabilecek, danışmanlık hizmeti alınabilecektir.*

f. Projenin yürütülmesi için her türlü makine, teçhizat, cihaz, yazılım, mal ve hizmet alımı ile seyahat (ulaşım, konaklama, yemek) harcamaları ** yapılabilecektir. Kitap, dergi, yayın vb ile konferans, sempozyum vb. katılım giderleri bütçeden karşılanmayacaktır.

g. Proje yürütücüleri Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için sair kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız maddi destek (hibe) alabilecektir.


2) ALP PROJE TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINACAK KRİTERLER:


a. Proje konusunda en az üç yıllık bir bilimsel araştırma veya sanatsal/kültürel etkinlikler planının geliştirilmiş olması,

b. Birden fazla disiplin ve yürütücüden oluşan, bölümler ve fakülteler arası ortak çalışmaları kapsayan projeler olması,

c. Projelerin “Citation Index” e giren dergilerde yayınlanabilecek olması,

d. Proje kapsamında kurulan laboratuarların azami üç yıl içerisinde TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği vb. kurumlardan/organizasyonlardan destek alabilecek veya endüstri destekli proje ya da uluslararası proje olarak sürdürülebilecek nitelikte olması,

e. Proje yürütücülerinin bağlı oldukları fakülte/fakültelerin dekan/dekanları tarafından yazılacak olan laboratuvarın birime ve üniversiteye getireceği yararları belirten destek ve onay yazıları alınması değerlendirilecektir.


3) PROJE TEKLİFLERİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR:


Projelerin tamamlanmasından sonraki aşamada aşağıda yazılı hususlardan en az iki tanesi proje
kapsamında gerçekleştirilmelidir:


a. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonunda en az iki makalenin “Citation Index”e giren ulusal veya uluslararası dergide yayınlanması,

b. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda buluş olması halinde üniversite adına patent başvurusu yapılması,

c. En az iki yüksek lisans veya bir doktora çalışmasının yönetimine başlanması,

d. Projenin yürütülmesi ve tamamlanması ile birlikte TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği vb. kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik destek alınması gerekmektedir.


4) PROJE TEKLİF TAKVİMİ :


Proje teklifleri en geç 2 Eylül 2013 pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar ARGEDA Koordinatörlüğüne bir kopya basılı ve bir kopya elektronik olarak teslim edilecektir.

 Proje tekliflerinin sunulması ve değerlendirilmesinde aşağıda verilen takvim uygulanacaktır.

 

1 2 Eylül 2013 Proje Çağrılarının Kapanışı, Proje Teslimi için son gün
2 Eylül 2013 ARGEDA - TTO Yönetim Kurulu Öndeğerlendirmeleri
3 Eylül 2013 Projelerin Bilimsel Değerlendirmeleri
4 Eylül 2013 Proje Değerlendirmelerinin Mütevelli Heyet Başkanlığına teslimi
5 Ekim 2013 Proje Değerlendirmelerinin Mütevelli Heyet Başkanlığına teslimi
6 Aralık 2013 Onaylanan ALP Projeleri Sözleşmelerinin İmzalanması

 

5) *ALP PROGRAMINDA BURS ÖDEMELERİ:


a. Proje yürütücüleri, araştırmacı öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine ek ücret verilmeyecektir.

b. Projelerde çalışacak Atılım Üniversitesi mensubu yüksek lisans programına devam eden araştırma görevlilerine bu çalışmaları karşılığı aylık 350 TL, doktora programına devam eden Araştırma Görevlilerine ise aylık 400 TL burs ödenebilecektir.

c. Atılım Üniversitesi mensubu olmayan ancak projede tam zamanlı olarak (haftada 40 saat) çalışacak yüksekl isans öğrencilerine proje bütçesinden ayda azami 1.300 TL'ye kadar, doktora öğrencilerine ayda azami 1350 TL’ye kadar burs verilebilecektir. Bu
kişiler, aynı zamanda Atılım Üniversitesi enstitülerinde yüksek lisans veya doktora programına devam etmeleri halinde, enstitü programlarının burs olanaklarından yararlandırılmayacaklardır.

d. Atılım Üniversitesi mensubu olmayan ancak projede danışmanlık hizmeti sunacak
kişilere ayda azami brüt 1350 TL’ye kadar ödeme yapılabilecektir. Yapılacak ödemeler
karşılığında;

Danışmanlık hizmeti verecek kişi herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ise, kişinin vergi usul açısından geçerli sayılan (fatura, serbest meslek makbuzu vb.) belgelerden birini düzenliyor olması gerekmektedir.
Danışmanlık hizmeti verecek kişi herhangi bir kamu kurumunda çalışıyor ise, kurumdan alınan ve ekte belirtilen işlemlerin yapılmasını kabul ettiklerini içeren olur yazısı alınacak ve proje bütçesinden ayrılan tutar ilgili kurumun hesabına gönderilecektir. Kurum
tarafından gerekli yasal kesintiler (gelir vergisi, sosyal güvenlik primi vb.) yapıldıktan sonra kurum ödemeyi ilgili kişi hesabına yapacaktır. Kurumun mensubuna ödeme yapması sonrasında, yapılan kesintileri gösteren belgelerin onaylı örnekleri Atılım Üniversitesi’ne gönderilecektir.


6) **ALP PROGRAMINDA SEYAHAT HARCAMALARI:


a. Ulaşım: Projelerde yapılacak seyahatlerde uçak veya otobüs kullanılabilecektir. Özel araç ile seyahat halinde mesafe ve güzergâh belirterek; her 100 km için 6 lt (litre) kurşunsuz benzin ücreti karşılığı yol gideri ödenecektir. Şehiriçi ulaşımlarda taksi kullanılabilecek olup, günlük azami 100 TL ödenebilecektir. 

b. Konaklama (Günlük) : Yurtiçi seyahatlerde azami 150 TL, yurtdışı seyahatlerde ise günlük azami 150 Euro olarak ödenecektir.

c. Yemek (Günlük) : Yurtiçi seyahatlerde proje yürütücüleri ve araştırmacılar için azami 60 TL, yardımcı ve diğer personel için ise azami 50 TL ile sınırlandırılmıştır. Yurtdışı seyahatlerde ise günlük azami 50 Euro olarak ödenecektir. Günübirlik şehiriçi veya şehirdışı seyahatlerde ödemeler ½ oranında yapılacaktır.

d. Toplam Limit: Proje süresinin 1 yıl olması halinde yurtiçi çalışma ziyaretleri için ulaşım, konaklama, yemek harcamaları için azami 3.000 TL, yurtdışı ziyaretlerde ise azami 7.000 TL ödenecek olup, proje süresinin 1 yılı aşması halinde yurtiçi ziyaretlerde azami 4.500 TL, yurtdışı seyahatlerde ise azami 10.500 TL ödenecektir. Tüm harcamaların belgelendirilmesi gerekmektedir. Belgesiz harcamamalar için ödeme yapılmayacaktır.


ÖNEMLİ NOT:

Proje teklifi sunmak isteyen öğretim elemanlarımız, proje teklifinin hazırlanması aşamasında ARGEDA Koordinatörlüğü'nden yardım labileceklerdir.