Atılım Üniversitesi Destek Programları

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROGRAMI (BAP)

BAP, Atılım Üniversitesinin stratejik planına uygun olarak üniversitedeki araştırma ortamının ve disiplinlerarası çalışmalarının geliştirilmesinin teşvik edilmesi, öğretim kadromuzun ve öğrencilerimizin araştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması amacı ile sağlanan destek programını kapsar. BAP-A: Standart Proje ve BAP-B: Yeni Ürün/Mevcut Bir Ürünü Geliştirmeye ve Ülkenin Ekonomik, Sosyal, Kültürel Sorunlarının Çözümüne Yönelik Proje Desteği olmak üzere 2 kategoriye ayrılmıştır Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile kültürel ve sanatsal alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar bu programdan yararlanabilirler. Araştırma konusu ve araştırmacıları disiplinlerarası nitelikte olan projelerin desteklenmesi önceliklidir. Proje önerilerinin yayın potansiyeli ve proje konusunun sürdürülebilirliği de belirleyici etkenlerdendir. Projeler en fazla 2 yıl olarak önerilebilir. Daha önce çeşitli proje desteklerinden faydalanmış olan araştırmacıların daha önceki proje çıktılarının ve dış kaynaklardan aldıkları diğer desteklerin performansı proje kabulünde belirleyici unsur olmaktadır. Projelerde gerekirse araştırma görevlileri, lisansüstü öğrenciler ve lisans öğrencileri çalıştırılabilmektedir. BAP Programı için yılda bir kez çağrı açılır.

BAP projelerinin bitiminde; Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının “Citation Index”e giren ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanması ve/veya uluslararası konferanslarda sunulması, en az bir yüksek lisans veya doktora çalışmasının yönetimine başlanması, proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda buluş olması halinde patent başvurusu yapılması, projenin yürütümü ve tamamlanması ile birlikte TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği vb. kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik destek alınması beklenmektedir.

 

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI PROJELERİ PROGRAMI (ALP)

ALP, Atılım Üniversitesinin stratejik planına uygun olarak üniversitedeki araştırma ortamının ve disiplinlerarası çalışmalarının geliştirilmesini teşvik etmek, araştırma fonundan yararlanılarak kurulan laboratuvarlarda lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine çalışma olanakları sağlamak, Üniversitemiz bilimsel araştırma potansiyelini yükseltecek alt yapıya stratejiler çevresinde ulaşmak amacıyla sağlanan destek programını kapsar. Projeler araştırma laboratuvarı kurulmasına yöneliktir. Bütçede harcamalar en az iki yıla yayılmaktadır. Proje kapsamında bursiyer araştırmacı çalıştırılabilmekte, danışmanlık hizmeti alınabilmektedir. ALP Programı için yılda bir kez çağrı açılır.

 

LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ PROGRAMI (LAP)

LAP, Atılım Üniversitesinin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla 2010-11 akademik yılında geliştirilmiştir. LAP programı, Atılım Üniversitesi’nin araştırma yapmak isteyen öğretim elemanları ve lisans öğrencilerine sağlanan bir destek programıdır. Programa birden fazla disiplini gerektiren araştırma konularında iki veya daha fazla lisans öğrencisinden oluşan araştırma takımlarına danışmanlık etmek isteyen tüm öğretim elemanları ve araştırmacılar başvurabilirler. Lisans Araştırma Programı destekleri iki çeşittir. Bunlardan birincisi bağımsız bir araştırma konusu çevresinde bir danışman öğretim elemanı önderliğinde (bazı durumlarda danışman lisansüstü öğrencisi olabilir) kurulan öğrenci takımları için sağlanan destektir (Çağrılı LAP Projesi). İkincisi ise lisans programı çerçevesinde bir akademik yıl boyunca süren araştırma derslerinin takım çalışması şeklinde yürütülmesi için sağlanan destektir (Kredili Ders LAP Projesi). Ayrıca sanayi destekli LAP projeleri de özel olarak teşvik edilmektedir.

 

Programın özellikleri aşağıda özetlendiği gibidir:

• Programa öğretim elemanları ve öğrenciler başvurabilmektedirler.

• Araştırma proje teklifleri öğrencilere duyurulmak üzere öğretim elemanları tarafından önceden hazırlanarak, kabul edilen projeler üniversite web sayfasında başvuru için öğrencilere duyurulmaktadır.

• Öğrenciler tarafından takım halinde geliştirilen proje teklifleri de bir veya birden fazla öğretim elemanının koçluğunda ortak olarak sunulabilmektedir.

• Araştırma çalışmaları akademik yıl sonundan önce tamamlanmaktadır.

• Araştırma takımları öğretim elemanlarından oluşan bir asıl ve gerekirse bir veya birden fazla eş-koçlar tarafından yürütülmektedir.

• Teklifleri kabul edilen her asıl koç ve eş-koçlara bilimsel / sanatsal / kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere 1.000 TL’ye kadar maddi destek verilmektedir.

• Lisans üstü öğrenciler de eş-koç olarak görev alabilmektedir.

• Her asıl koç, ek olarak 2.000 TL’ye kadar araştırma masrafları için maddi destek alabilmektedir.

• Disiplinlerarası işbirliği tercih nedenidir.

• Programa kabul edilen her öğrenci bir yıl için 1.000 TL ücret almaktadır.

• Öğrencilerin akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmaları beklenmektedir.

• Programı başarıyla bitiren öğrencilere bir lisans araştırma sertifikası verilmektedir.

• Her takımda çalışacak öğrenci sayısı danışman sayısından en az iki misli daha fazla olması istenmektedir.

• Ortalaması 2.50 veya daha yüksek olan ve en az ikinci sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilmektedirler. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri asıl takım danışmanlarının onayı ile kurulan takımlarda gönüllü olarak çalışabilecektir.

 

LAP projelerinin bitiminde aşağıdaki faaliyetlerden en az birinin yerine getirilmesi beklenmektedir.


• Proje bitiminde ortak bir rapor hazırlanması,

• Çalışanlar arasında zengin bir takım ve araştırma ruhunun yerleşmesi,

• Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum veya posterler verilmesi,

• Makaleler yayınlanması

LAP projelerinin bitiminde; Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum yapılması veya posterler sergilenmesi, konuyla ilgili makale, sunum ve/veya yayın yapılması, proje danışmanlarının önderliğinde öğrenci takımları tarafından hazırlanacak posterler akademik yıl sonunda düzenlenecek olan “LAP Şenliği”nde sergilenmesi beklenmektedir.