Hakkımızda

Atılım Üniversitesinin araştırma potansiyelini arttırmak, araştırma projelerine destek sağlamak amacı ile 2005 yılında Araştırma, Geliştirme, Uygulama ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) kurulmuştur. ARGEDA kurum içi, ulusal ve uluslararası tüm araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık projelerinin yönetimine ilişkin oluşum, takip ve kontrol mekanizmalarının yürütülmesi ve izlenmesi ile gerek üniversite içinde gerekse üniversite dışında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması görevini üstlenmiştir. Atılım Üniversitesi; kaliteli eğitim verme çabalarının yanında ve buna paralel olarak, Türkiye’nin teknoloji birikimine katkıda bulunmak amacı ile araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarını kuvvetle desteklemektedir. ARGEDA-TTO’nun bu kapsamda temel hedefi tüm AR-GE desteklerinin daha üretken ve verimli olarak uygulanmasıdır.

ARGEDA-TTO’nun temel misyon bileşenleri şunlardır:

• Atılım Üniversitesi içinde Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık Projelerinin gelişimi ve teşviki için uygun bir ortam hazırlamak,
• Bilim ve teknolojik birikim içinde Atılım Üniversitesinin katkısını arttırmak,
• Atılım Üniversitesi içindeki çeşitli projelerle ilgili sinerji sağlamak,
• Atılım Üniversitesi içindeki çeşitli projeler arasında sağlanacak eşgüdüm ile verimliliği arttırmak,
• Türkiye’nin AB süreci içinde artması olası görünen AR-GE harcamalarından en üst düzeyde yararlanmak.

ARGEDA-TTO kuruluş gerekçeleri ve 12 yıllık deneyim ve bilgi birikimi ile nitelikli bir Teknoloji Transfer Ofisidir.

ARGEDA-TTO, TÜBİTAK’ın TTO tanımına uygun olarak belirlenen aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
 
• Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri
• Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
• Proje Geliştirme/yönetim hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri)
• Fikri Sanayi Mülkiyet Hakları (FSMH) Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
• Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri


Akademik yapılanmadan bağımsız, özerk bir oluşum olan ARGEDA-TTO, ARGEDA-TTO Direktörü tarafından yönetilmektedir. ARGEDA-TTO ile ilgili uygulama temelli kararlar ARGEDA-TTO Yönetim Kurulu tarafından, stratejik kararlar ise Üniversite Araştırma Kurulu tarafından alınmaktadır.

ARGEDA-TTO Yönetim Kurulu, ARGEDA-TTO'nun icra kurulu olup, Üniversite Araştırma Kurulu tarafından alınan stratejik kararların icra edilmesi, Üniversite Araştırma Kurulu tarafından alınan stratejik kararlar doğrultusunda oluşturulan projelerin hazırlanması, incelenmesi, yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonunu sağlar. Kurul Provost, ARGEDA Direktörü, Fakülte ve Enstitü temsilcilerinden oluşur.

Üniversite Araştırma Kurulu, ARGEDA-TTO Direktörlüğü’nün en üst karar organı olup, Atılım Üniversitesinin stratejik planına uygun olarak Üniversitedeki araştırma ortamının ve disiplinlerarası çalışmaların belirlenmesi ile geliştirilmesinin teşvik edilmesini, öğretim elemanı kadrosunun ve öğrencilerin araştırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasını, bilim ve sanat ürünleri ile kültürel etkinliklerin geliştirilmesini ve uygulama projelerinin teşvik edilmesini, ulusal ve uluslararası boyutlarda Üniversitenin etkinliğinin arttırılmasını, ilgili fakülte, bölüm, akademik birim, enstitü ve merkezlerin yönerge kapsamında koordinasyonu ile üniversite düzeyinde işbirliğini sağlar. Kurul Rektör, Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından seçilen bir üye, Provost, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri ve ARGEDA-TTO Direktörü’nden oluşur.